Handelsbetingelser

 

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder ved indgåelse af aftale om køb af ydelser eller services fra Proactive Mind og Charlotte Ramskov Johnsen, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Alle ydelser såsom kurser, workshops, retreats, 1:1 mentoring-forløb mv. udgår fra Proactive Mind ejet af Charlotte Ramskov Johnsen, CVR nr. 41697954, Elmehaven 45, 8520 Lystrup. Mail: charlotte@proactivemind.dk.

Fortrolighed

Proactive Mind behandler alle dine informationer og oplysninger fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det samme gælder alt materiale, som måtte komme i Proactive Minds besiddelse i forbindelse med udførelsen af ydelserne. Proactive Mind deler ikke dine oplysninger, informationer og/eller materiale med uvedkommende. Undtaget herfra er tredjeparter, som udfører opgaver for Proactive Mind. Sådanne tredjeparter får kun adgang til det materiale og de informationer og oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af den opgave, de udfører for Proactive Mind, og de må ikke videregive dine oplysninger, information eller materiale til andre.

Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. moms, medmindre andet er angivet.

Betaling vedrørende kurser samt andre ydelser

Kurser, workshops, retreats, 1:1 mentorforløb, stresscoaching, mentoring, foredrag og andre ydelser betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Dog kan der i særlige tilfælde indgås særlig aftale om ratebetaling. Tilmelding er bindende uanset betalingsform. 

Forsinket eller udebleven betaling anses ikke som gyldig opsigelse eller ophævelse af aftalen. Du er altid forpligtet til at betale ydelsen fuldt ud, også selvom du af forskellige årsager ikke deltager i den pågældende begivenhed.

Ved forsinket eller udebleven betaling tillægges der morarenter i henhold til Rentelovens regler.

Fortrydelsesfrist

Ved onlinekøb af ydelser har du 14 dages fortrydelsesret. Dog bortfalder denne, såfremt din ydelse starter eller tages i brug før de 14 dage er gået.
Fortrydelse kan ske skriftligt til charlotte@proactivemind.dk

BEMÆRK: Fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende kursus eller online workshop. 

Ændring af afholdelse af kurser, workshops og andre ydelser

Kurser, workshops, retreats, 1:1 mentorforløb, stresscoaching og mentoring afvikles på de angivne tidspunkter.
Såfremt der bliver tale om ændringer, bliver du orienteret snarest muligt og mindst 24 timer i forvejen.

I tilfælde hvor sessioner i mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Proactive Mind, har Proactive Mind mulighed for at finde en erstatningsdato efter nærmere aftale.

Såfremt det bliver nødvendigt at aflyse heldagsydelser, aftaltes der ny dato for gennemførelsen. Er dette slet ikke muligt inden for rimelig tid, får du en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Ydelser med fysisk fremmøde kan i forbindelse med uforudsete hændelser blive afholdt online. Alternativt flyttes de til ny dato, såfremt Proactive Mind ser det som nødvendigt for at sikre dit udbytte – dette sker efter nærmere aftale.

Du kan ændre tidspunkter for 1:1 sessioner såsom coaching/mentoring op til 24 timer inden afholdelse uden gebyr. Aflyses tiden senere har Proactive Mind mulighed for at opkræve betaling for sessionen, medmindre du kan dokumentere egen sygdom eller pludseligt opstået alvorlig sygdom i nær familie.
Aflys meget gerne hurtigst muligt, så en anden kan få din tid.

Særligt om gruppeforløb, workshops, retreats og uddannelser

Der ydes ikke 1:1 erstatningssession, hvis du bliver forhindret i at deltage i holdundervisningen eller på gruppekald, fordi du selv planlægger/vælger andre aktiviteter, medmindre det er aftalt særskilt på det tidspunkt, du tilmelder dig et forløb.

Ydelser med fysisk fremmøde (dog undtaget retreats) kan i forbindelse med uforudsete hændelser blive afholdt online. 

Endvidere gælder der for retreatet “Find dine styrker og dit mod til at gå efter dine drømme” i samarbejde med D’Sundt (cvr. 19307891): Såfremt der aflyses efter gældende Covid-19 restriktioner, får du får dine penge retur. Alm. 14 dages fortrydelse gælder også her. Holdet oprettes ved minimum 8 og der kan max være 16 deltagere. Evt. indsigelser til enten Proactive Mind eller D’Sundt, som står ligeværdigt for retreatet.

Dit ansvar for tilgængelighed ved afholdelse af ydelserne

Du er selv ansvarlig for at møde op, ringe op eller modtage opkald på det aftalte tidspunkt. Drejer det sig om onlinemøder, er du selv ansvarlig for en velfungerende internetforbindelse.

Rettigheder

Proactive Mind har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til alle ydelser, herunder kurser, workshops, mentorforløb, men ikke begrænset hertil.

Ved køb af ydelser fra Proactive Mind opnår du brugsret til skriftligt og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder heller ikke kommercielt.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Charlotte Ramskov Johnsen og virksomheden Proactive Mind måtte pådrage sig i relation til sine ydelser herunder kurser, workshops, foredrag og mentorforløb, men ikke begrænset hertil, er begrænset til direkte skade og tab. Beløbet kan dog aldrig overstige mere end det indbetalte kursusgebyr. Proactive Mind og Charlotte Ramskov Johnsen kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset Charlotte Ramskov Johnsen og Proactive Mind har handlet simpelt uagtsomt.

Proactive Mind er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Ændring af forretningsbetingelser

Charlotte Ramskov Johnsen og Proactive Mind har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aarhus.

© 2020 Proactive Mind ejet af Charlotte Ramskov Johnsen. Alle rettigheder forbeholdes. Proactive Mind, Elmehaven 45, 8520 Lystrup, cvr. 41697954.

Læs cookie- og  privatlivspolitik her